REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wstęp
II. Słownik pojęć
III. Obowiązki Stron
IV. Zamówienia
V. Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
VII. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)
VIII. Pozostałe prawa i obowiązki
IX. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
X. Rozstrzyganie sporów
XI. Dane osobowe
XII. Postanowienia końcowe


I. WSTĘP
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lucifera.pl należącego do LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18, numer KRS: 0000756939, REGON: 381795257, NIP: 6762557572, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):
Dane teleadresowe:
Sklep Lucifera.pl
LUCIFERA Sp. z o.o.
ul. Karola Bunscha 18
30-392 Kraków
Infolinia: (pn-pt: 10:00-17:00):
+48 501 011 156 lub +48 570 999 351
e-mail: biuro@lucifera.pl


II. SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.    Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5.    Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6.    Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lucifera.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7.    Strona – Usługodawca lub Klient;
8.    Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10.    Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11.    Usługodawca (także „Sprzedawca”) – LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18, numer KRS: 0000756939, REGON: 381795257, NIP: 6762557572.
12.    Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
14.    Dostawca - oznacza firmę kurierską lub pocztową, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
15.    Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


III. OBOWIĄZKI STRON
1.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3.    Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).
IV. ZAMÓWIENIA
1.    Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3.    Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4.    Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
5.    Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6.    Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
7.    Towary promocyjne, wyprzedażowe bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Produktów, w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca.
8.    Rabaty i promocje w Sklepie nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji Newslettera, akcji rabatowych, sezonowych promocji.
9.    Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera.
V. CENY, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU
1.    Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2.    Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3.    Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym oraz o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Towarami znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Płatności i wysyłka”.
4.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a.    przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
b.    za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
c.    za pośrednictwem serwisów płatniczych.
5.    gotówką albo kartą kredytową/debetową w siedzibie Sprzedawcy pod adresem : ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków.
6.    Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem zewnętrznych serwisów wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.
7.    Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, prosimy, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia:
a.    uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b.    niekompletności przesyłki,
c.    niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
8.    Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9.    Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10.    Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.


VI. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
1.    Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przesyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@lucifera.pl
3.    Sprzedawca zastrzega, że w przypadku przesłania wiadomości elektronicznej do obliczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca bierze pod uwagę datę wpływu wiadomości na jego serwer poczty e-mail.
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
5.    Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Obowiązki Konsumenta
5.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, które Konsument otrzymał od sprzedającego w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Obowiązki Sprzedawcy
8.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.    Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
12.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
k.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU (REKLAMACJE)
1.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2.    Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3.    Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
4.    Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
a.    żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
b.    żądać usunięcia wady; albo
c.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
5.    Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
6.    W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
7.    Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
8.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI
1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2.    Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4.    Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5.    Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.


IX. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
a.    przedstawienie oferty Sklepu,
b.    możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
c.    możliwość korzystania z Konta Klienta,
2.    Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. a-b powyżej nie wymaga Rejestracji.
3.    Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. c powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4.    Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5.    Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a.    system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b.    skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c.    zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d.    aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e.    oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.


X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


XI. DANE OSOBOWE
1.    Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.    Administratorem danych osobowych jest LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18.
3.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację Zamówienia.
5.    Sprzedawca szczególnie chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
6.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów.
8.    Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami, prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W celu realizacji swoich praw należy się skonstatować z Administratorem danych pod adresem: biuro@lucifera.pl


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.    Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
4.    Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password