REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wstęp
II. Słownik pojęć
III. Obowiązki Stron
IV. Zamówienia
V. Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
VI. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
VII. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)
VIII. Pozostałe prawa i obowiązki
IX. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
X. Rozstrzyganie sporów
XI. Dane osobowe
XII. Postanowienia końcowe

I. WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lucifera.pl należącego do LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18, numer KRS: 0000756939, REGON: 381795257, NIP: 6762557572, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich Usług Sklepu internetowego.
Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):
Dane teleadresowe:
Sklep Lucifera.pl
LUCIFERA Sp. z o.o.
ul. Karola Bunscha 18
30-392 Kraków
Infolinia: (pn-pt: 10:00-18:00):
+48 501 011 156
+48 570 999 351
+48 570 999 356
+48 570 999 380
e-mail: biuro@lucifera.pl

II. SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Dropshipping – model logistyczny wykorzystywany w sprzedaży przez Sklep internetowy polegający na zbieraniu Zamówień Towarów i przekazywaniu ich do producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca, którzy realizują bezpośrednio dostawę Towaru do Klienta;
2.    Dostawca - oznacza firmę kurierską lub pocztową, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów;

3.    Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych Usług Sklepu internetowego;
4.    Konsument – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5.    Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
6.    Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
7.    Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
8.    Sklep internetowy (dalej także jako: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lucifera.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
9.    Strona – Strony Umowy w tym Usługodawca lub Klient;
10.    Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

11.   Towar na Specjalne Zamówienie  – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, która jest zamawiana bezpośrednio od producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca na indywidualne życzenie Klienta. Mogą obowiązywać niestandardowe warunki dostawy i zwrotów.
12.    Umowa sprzedaży (dalej także jako: Umowa)– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawca, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
13.    Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
14.    Usługodawca (dalej także jako: Sprzedawca) – LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18, numer KRS: 0000756939, REGON: 381795257, NIP: 6762557572;
15.    Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
16.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
17.    Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
18.    Zadatek – dodatkowe zastrzeżenie umowne w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego, w celu zabezpieczenia przed zerwaniem Umowy sprzedaży.

III. OBOWIĄZKI STRON
1.    Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
3.    Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. Towar na Specjalne Zamówienie, w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru lub Strony ustaliły inny termin dostarczenia Towaru).

IV. ZAMÓWIENIA
1.     Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2.     Strona Sklepu internetowego wraz z cenami jest zaproszeniem do składania ofert kupna Towarów przez Klientów.
3.     Klient składając Zamówienie składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
4.     Informacja o Towarach nie jest wiążąca. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów ze względu na częściową realizację Zamówień w modelu Dropshipping.
5.     Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje zawarte w Sklepie mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do rekompensaty lub rozwiązania Umowy sprzedaży.
6.     Obrazy produktów mają charakter poglądowy oferowanych Towarów. Sprzedawca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom Towarów.
7.     Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
8.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
9.     Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
10.     Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu art. 66[1] § 1. Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
11.     Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach Zamówienia.
12.     Przyjęcie Zamówienia do realizacji uzależnione jest od zweryfikowania poprawności Zamówienia, w szczególności dostępności zamówionych Towarów u producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca.
13.     Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany w oddzielnej widomości e-mail.
14.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a.     anulowania Zamówienia lub części Zamówienia w przypadku niedostępności Towarów w zamówionej ilości na magazynie lub u producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca;
b.     anulowania całości przyjętego do realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane w formularzu Zamówienia dane teleadresowe są w sposób oczywisty błędne i dalsza realizacja nie będzie możliwa.
15. O anulowaniu część lub całości Zamówienia Klient zostanie poinformowany w oddzielnej widomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
16.     W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia więcej niż jeden Towar, w zależności od dostępności Towarów Zamówienie może zostać́ podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda może być dostarczona w różnym czasie.
17.     Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie internetowym Lucifera.pl sprzedaży hurtowej. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym Zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym Zamówieniem, dostępne są̨ w Sklepie internetowym, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa poniżej. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą̨ również̇ wynikać́ z niniejszego Regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego większą liczbę̨ sztuk Towaru objętego Zamówieniem, Klient powinien skontaktować się̨ ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Sprzedawcę warunków realizacji Zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w oddzielnej wiadomości.
18.     Towary promocyjne, wyprzedażowe bądź Towary nienależące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z wykazu niektórych Produktów, w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca.

19.     Towary na Specjalne Zamówienie nie należą do stałej oferty Sklepu internetowego. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od potwierdzenia dostępności u producentów bądź dystrybutorów. Sprzedawca może przedstawić Klientowi niestandardowe warunki realizacji Zamówienia tj.:

a. wydłużony czas realizacji dostawy dłuży niż 30 dni,

b. wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość za zgodą Klienta,

c. uzależnić realizację Zamówienia od zapłaty 100% ceny lub wpłaty Zadatku przez Klienta.
20.     Rabaty i promocje w Sklepie nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji Newslettera, akcji rabatowych, sezonowych promocji ograniczonych czasowo. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku naruszenia zasad udzielenia rabatów lub promocji.

V. CENY, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU
1.    Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2.    Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszt dostawy na terenie Polski, w przypadku gdy koszt dostawy ponosi Klient. Sklep zastrzega, że realizacja Zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga dodatkowego ustalenia zasad i warunków dostawy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3.    Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem internetowym oraz o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Towarami znajdują się na Stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Sposób dostawy”.
4.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a.    przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);
b.    za pośrednictwem serwisów płatniczych;
c.    gotówką albo kartą kredytową/debetową w siedzibie Sprzedawcy pod adresem : ul. Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków.
5.    Zamówienia złożone przez Klientów Sklepu internetowego kompletowane są niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), za pośrednictwem zewnętrznych serwisów Zamówienie będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.    Na czas wysyłki składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu Zamówienia i wysyłki Towaru przez Sprzedawcę lub producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Czas wysyłki podany przy Towarach na Specjalne Zamówienie jest zależny od dostępności Towarów u producentów bądź dystrybutorów, z którymi współpracuje Sprzedawca. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany przed przyjęciem Zamówienia do realizacji o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia i terminie wysyłki, a w razie niezaakceptowania czasu realizacji i terminu wysyłki Klient może anulować Zamówienie. Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie Towarów na Specjalne Zamówienie nie może być anulowane przez Klienta po przyjęciu Zamówienia do realizacji, a także jeśli Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy
zawartej na odległość ze zrzeczeniem się prawa do odstąpienia od niej.
7.    Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, prosimy, aby Klient będący Konsumentem sprawdził przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia:
a.    uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki;
b.    niekompletności przesyłki;
c.    niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

– do sporządzenia protokołu z oględzin przeprowadzonych w obecności kuriera (stanowiącego podstawę reklamacji) i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że doręczony towar ma wady, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia.
8. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
9.    Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i Dostawcę przesyłki.
10.    Sprzedawca informuje, że:
a.      zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru);
b.      zgodnie z art. 548. § 3. Kodeksu cywilnego jeżeli rzecz sprzedana (Towar) ma zostać przesłana przez Sprzedawcę kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego (Konsumenta) z chwilą jej wydania kupującemu (Konsumentowi). Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
11.     Sprzedawca może - w ramach prawnych – ustalić, czy Klient może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także poinformować o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia Umowy na odległość. Jeżeli Sprzedawca, w oparciu o własne ustalenia, ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć Umowy, jest uprawniony do anulowania Zamówienia lub do przedstawienia Klientowi specjalnych warunków do jego wykonania, w szczególności uzależniając realizację Zamówienia od wpłacenia Zadatku lub opłacenia Zamówienia w całości z góry.

VI. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
1.    Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia w formie dokumentu, w tym dokumentu elektronicznego na adres Sprzedawcy.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej przesyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@lucifera.pl.
3.    Sprzedawca zastrzega, że w przypadku przesłania wiadomości elektronicznej do obliczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca bierze pod uwagę datę wpływu wiadomości na jego serwer poczty e-mail.
4.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
5.    Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
odstąpienia od umowy zawartej na odległość sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta przestaje wiązać.

6.    Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość może zostać wyłączone za zgodą Klienta, w przypadku Towarów na Specjalne Zamówieni, o którym Klient jest informowany podczas składania zamówienia lub w trakcie procesu przetwarzania zamówienia.

OBOWIĄZKI KONSUMENTA
6.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, które Konsument otrzymał od sprzedającego w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
7.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9.    Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia Towaru w przypadku znaczącego zmniejszenia wartości Towaru  (np. uszkodzenia lub śladów użytkowania) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
10.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
11.    Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż̇ w ciągu 14 dni w przypadku anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia cześć́ ceny) opłaconego z góry przed przyjęciem Zamówienia do realizacja.
12.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14.    Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

USTAWOWE WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
15.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a.    dotyczących Towarów na Specjalne Zamówieni, o których Klient jest informowany podczas składania zamówienia lub w trakcie procesu przetwarzania zamówienia. Realizacja zamówienia Towaru na Specjalne Zamówienie wymaga zgody Konsumenta na wykonanie Umowy
zawartej na odległość bez możliwości odstąpienia od niej;

b. o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
c.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
f.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
h.    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy (Towary) inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub rzeczy (Towarów);
i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU (REKLAMACJE)
1.    Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2.    Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3.    Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
4.    Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
a.    żądać wymiany Towaru na wolny od wad; albo
b.    żądać usunięcia wady; albo
c.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.
5.    Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
6.    W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
7.    Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
8.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
9.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od chwili dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI
1.    Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera.
2.    Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze Sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
3.    Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
4.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania Usługodawcy usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni roboczych.
5.    Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
6.    Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

IX. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:
a.    przedstawienie informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego;
b.    możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym i tym samym składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży;
c.    możliwość korzystania z Konta Klienta.
2.    Dostęp do Usług określonych w ust. 1 pkt. a-b powyżej nie wymaga Rejestracji.
3.    Dostęp do Usługi określonej w ust. 1 pkt. c powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4.    Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5.    Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a.    system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
b.    skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
c.    zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
d.    aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej;
e.    oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwości ogólnej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XI. DANE OSOBOWE
1.    Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.    Administratorem danych osobowych jest LUCIFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-392), przy ul. Karola Bunscha 18.
3.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę Usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie i realizację Zamówienia.
5.    Sprzedawca szczególnie chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
6.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy lub producentom bądź dystrybutorom, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia, aż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów.
8.    Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami, prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu. W celu realizacji swoich praw należy się skonstatować z administratorem danych pod adresem: biuro@lucifera.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Klient ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3.    Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Lucifera.pl oraz sporządzić jego wydruk.
4.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
5.    Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z przyczyn:
a.    zmiany warunków technicznych świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym wprowadzenie nowych Usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności;
b.    zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep;
c.    poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom;
d.    zmiana danych Sklepu, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
e.    potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności;
f.     konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usług i prowadzenie sprzedaży przez Sklep.

Sklep zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie Lucifera.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na adres e-mail Klienta. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści.

Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu (zgodnie z procedurą usunięcia Konta Klienta). Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 7 marca 2022 roku.

Treść Regulaminu Sklepu obowiązujący do dnia 19 marca 2021 roku 
TUTAJ

Treść Regulaminu Sklepu obowiązujący do dnia 6 marca 2022 roku TUTAJ

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów)
Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password